Antwerpen - Meir 107

Antwerp

Meir 107

Type of property Inner city
Total gross rental area 2,109 m²
Unit(s) available None
Antwerpen - Century Center

Antwerp

De Keyserlei 58-60

Type of property Inner city
Total gross rental area 5,279 m²
Unit(s) available 8 units
Antwerp - Schuttershofstraat 53

Antwerp

Schuttershofstraat 58

Type of property Inner city
Total gross rental area 340 m²
Unit(s) available None
Antwerpen - Kammenstraat 34

Antwerp

Kammenstraat 34

Type of property Inner city
Total gross rental area 161 m²
Unit(s) available None
Gent - Lange Munt 61-63

Ghent

Lange Munt 61-63

Type of property Inner city
Total gross rental area 638 m²
Unit(s) available None
Hasselt - Koning Albertstraat 48-50

Hasselt

Koning Albertstraat 48-50

Type of property Inner city
Total gross rental area 9,266 m²
Unit(s) available None
Hasselt - Demerstraat 21-25

Hasselt

Demerstraat 21-25

Type of property Inner city
Total gross rental area 3,903 m²
Unit(s) available None
Hasselt - Koning Albertstraat 60

Hasselt

Koning Albertstraat 60

Type of property Inner city
Total gross rental area 327 m²
Unit(s) available None
Leuven - Bondgenotenlaan 58

Leuven

Bondgenotenlaan 58

Type of property Inner city
Total gross rental area 10,360 m²
Unit(s) available 1 unit
Aalst - Nieuwstraat 29-33

Aalst

Nieuwstraat 29-33

Type of property Inner city
Total gross rental area 7,080 m²
Unit(s) available None
Luik - Rue de la Cathédrale 87-93

Liège

Rue de la Cathédrale 87-93

Type of property Inner city
Total gross rental area 952 m²
Unit(s) available None
Luik - Rue de la Cathédrale 79-83

Liège

Rue de la Cathédrale 79-83

Type of property Inner city
Total gross rental area 723 m²
Unit(s) available None